VideoReklamka.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. PŘEDMĚT SMLOUVY, ZÁKLADNÍ PRINCIPY


1) Tyto obchodní podmínky pro smlouvy o výrobě obchodních sdělení, video a audio záznamu, grafické upoutávky, internetové prezentace (dále jen „audiovizuálního díla“) upravují postup uzavírání smluv o výrobě audiovizuálního díla.
2) Výrobu audiovizuálního díla v různých formátech, lze zajistit pouze na základě smlouvy (Objednávky) uzavřené se společností PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA.
3) Tyto Obchodní podmínky jsou součástí všech smluv (Objednávek) týkajících se výroby audiovizuálního díla uzavíraných se společností PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA. Obsah smlouvy (Objednávky) o výrobě audiovizuálního díla musí být vykládán v souladu právě s těmito Obchodními podmínkami. V případě rozdílu obsahu příslušné smlouvy (Objednávky) a těchto Obchodních podmínek má přednost obsah dané smlouvy (Objednávky).
4) Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno pro některý z ostatních typů audiovizuálního díla něco jiného, vztahují se pravidla dle těchto Obchodních podmínek týkající se výroby audiovizuálního díla i na jejich ostatní typy.

II. POPIS


1) Objednatelem se rozumí právnická či fyzická osoba (Reklamní agentura či Klient), která se zajímá o výrobu audiovizuálního díla. Reklamní agenturou se rozumí subjekt, jehož náplní podnikání je reklamní činnost nebo zprostředkování audiovizuálního díla. Klientem se rozumí osoba, od které pochází podnět k výrobě audiovizuálního díla a která určuje, co má být obsahem audiovizuálního díla („Předmět audiovizuálního díla“).
2) Nákupem výroby audiovizuálního díla se rozumí uzavření smlouvy (potvrzení Objednávky), na jejímž základě za podmínek upravených smlouvou (Objednávkou) a těmito Obchodními podmínkami vznikne Objednateli právo požadovat výrobu audiovizuálního díla a společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA právo na zaplacení domluvené ceny.
3) Objednávkou se rozumí návrh Objednatele na uzavření smlouvy o výrobu audiovizuálního díla v souladu právě s těmito Obchodními podmínkami. Tento návrh je řádně označen jako Objednávka.
4) Přijatou Objednávkou se chápe smlouva o výrobě audiovizuálního díla uzavřená akceptací objednávky Objednatele ze strany společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA.
5) Obchodní smlouva (Objednávka) je písemná smlouva o výrobě audiovizuálního díla. Tato smlouva je označena jako Objednávka – obchodní smlouva.
6) Ceníkem se rozumí ceník vydaný společností PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA, platný ke dni uzavření smlouvy o výrobě reklamy.
7) Spotem se rozumí jakékoliv celistvé a ohraničené obchodní sdělení. Za alianční spot se považuje spot propagující více než jednoho Klienta nebo více než jednu značku, a to i v případě, že se jedná o Klienta, u kterého je prodej zboží vícera značek běžný (Např. řetězec supermarketů).
8) Pojmy obchodní sdělení, reklama, teleshopping, sponzorování a umístění produktu mají v těchto Obchodních podmínkách stejný význam, jako mají dle definic obsažených v § 2 odst. 1, 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále „ZPRTV“). Pojmy souvislý teleshoppingový blok a teleshoppingový šot mají stejné významy, jaké vyplývají ze ZPRTV.

III. PODMÍNKY A PROCESY UZAVÍRÁNÍ SMLUV O VÝROBĚ REKLAMY A JEJICH ZMĚN


1) Objednatel doručením Objednávky společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Objednatel je povinen společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA na požádání bez odkladů podepsaný výtisk objednávky doručit E-mailem, Faxem, nebo poštou na sídlo společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA.
2) Předpokladem existence smlouvy (Objednávky) o výrobě audiovizuálního díla mezi společností PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA a Objednatelem je, aby společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA objednávku Objednatele akceptovala.
3) Jako předpoklad je přijetí objednávky Objednatele na výrobu audiovizuálního díla, aby bylo součástí objednávky uvedení přesného názvu (značky) výrobku či služby či jiného produktu či jiného Předmětu audiovizuálního díla. Objednávka musí také obsahovat přesnou velikost (např.: stopáž) a cenu za provedené úkony.
4) Za předpoklad přijetí objednávky Objednatele se bere rovněž písemné sdělení identifikačních údajů o zadavateli a zpracovateli ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále „ZRR“), a to alespoň v rozsahu názvu, identifikačního čísla, sídla. Objednatel je zodpovědný za pravdivost, úplnost a přesnost těchto údajů.
5) Společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA si vyhrazuje právo neuzavřít s Objednatelem smlouvu o výrobě audiovizuálního díla a současně právo odmítnout i po uzavření smlouvy v případě, že podle uvážení společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA by výroba audiovizuálního díla s ohledem na jeho původ, obsah či formu mohlo dojít k:
a) porušení zákona, zejména ZPRTV a ZRR,
b) porušení povinností stanovených licencí,
c) možnému postihu společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA ze strany třetích osob (např. majitelů práv, soutěžitelů, apod.) či orgánů veřejné moci,
d) porušení Kodexu reklamy Rady pro reklamu či jiných samoregulačních předpisů nebo etických pravidel,
e) porušení oprávněných zájmů společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA ve vztahu ke třetím osobám. V takovém případě společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA vyzve Objednatele k dodání upraveného nebo náhradního zdrojového materiálu (podkladů), který neodporuje výše uvedenému a je v souladu s Technickými podmínkami pro výrobu reklamy (dále „Technické podmínky“).
6) Společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA není povinna objednávku Objednatele akceptovat.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBOU STRAN

1) Objednatel je v plném rozsahu odpovědný za obsahovou stránku audiovizuálního díla (obchodních sdělení, včetně sponzorských odkazů), a zavazuje se zprostit společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA veškerých nároků jakékoli povahy uplatňovaných třetími osobami vůči společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA. Jedná se zejména, nikoli však pouze, o všechny nároky vyplývající ze soutěžního práva, práva na ochranu proti nekalé soutěži, všeobecných osobnostních práv, práv autorských a souvisejících s právem autorským, práv průmyslových a práv na označení, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje nahradit společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s uplatněním takovýchto nároků třetími osobami.
2) Objednatel uzavřením smlouvy o výrobě audiovizuálního díla prohlašuje a garantuje, že řádně získal a v celém rozsahu uhradil a vypořádal všechna práva a veškeré honoráře, odměny a náhrady všech majitelů práv v souvislosti s obrazovými i zvukovými podklady dodanými společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA pro výrobu audiovizuálního díla (obchodního sdělení), tj. všechna práva k nehmotným statkům (včetně synchronizačních práv) související s obchodním sdělením včetně televizních vysílacích práv k hudebním dílům s textem nebo bez textu.
3) Jestliže je v audiovizuálním díle užito zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům ve smyslu definice dle zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá Objednatel za to, že získal svolení výrobců zvukových záznamů k výrobě audiovizuálního díla a svolení výkonných umělců k užití jejich uměleckých výkonů k výrobě audiovizuálního díla a že přímo vypořádal v celém rozsahu oprávněné nároky všech výkonných umělců, účastníků výroby a výrobců obrazových a zvukových záznamů (s těmito osobami či prostřednictvím Intergram). Objednatel se taktéž zavazuje na vyžádání společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA ve lhůtě, kterou společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA stanoví, tuto skutečnost doložit předložením kopie příslušné smlouvy nebo např.kopie „Hlášení pro Intergram a potvrzení o platbě za použití komerčních snímků nebo záznamů či snímků vyrobených Českým rozhlasem v reklamě“.
4) Hudební sestava musí být dodána v podobě, v jaké ji požadují kolektivní správci. Dle požadavků kolektivních správců Hudební sestava aktuálně musí obsahovat minimálně název skladby, jméno autora (popř. textaře), označení nakladatele a přesnou stopáž použité hudby.
5) Objednavatel plně odpovídá za finanční i nehmotné vyrovnání s jím dodanými aktéry (účastníky) procesu výroby (zachycených v obrazovém a zvukovém záznamu)a uveřejněním audiovizuálního díla na veřejnosti. Společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA nenese k těmto účastníkům žádné závazky.
6) Objednatel je povinen dodat výrobci všechny podklady (např.: texty, loga, obrázky, atd.) potřebné pro výrobu audiovizuálního díla, a to v termínu stanoveném společností PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je objednatel povinen, na výzvu výrobce bezodkladně odstranit předmětné vady. Trvá-li na použití neúplných či nesprávných podkladů, společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA nenese odpovědnost za výslednou kvalitu audiovizuálního díla, případně je oprávněna od smlouvy odstoupit, za dané situace vzniká výrobci právo na stornovací poplatky.

V. PODMÍNKY PLATBY

1) Objednatel je povinen zaplatit cenu výroby audiovizuálního díla na základě vystavené Faktury – daňového dokladu vystaveného společností PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA. Výrobce vystaví tyto doklady nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Není-li určena jiná splatnost, je objednatel povinen cenu výroby zaplatit buď bezhotovostním převodem na účet společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA, nebo v hotovosti, a to do 14 dní ode dne vystavení Faktury – daňového dokladu. Společně s vytištěnou fakturou zašle (předá) společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA Objednavateli i zpracované audiovizuální dílo na optickém disku DVD, popřípadě po dohodě elektronicky (např.: sítí Internet, FTP úložiště, atd.). Datem zaplacení se rozumí datum připsání finančních prostředků na účet společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA.Nedílnou přílohou faktury – daňového dokladu je popis realizovaného plnění. Pokud Objednatel nezaplatí cenu v řádné lhůtě splatnosti, je společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA oprávněna účtovat k fakturovaným částkám smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky.
2) Objednatel bere na vědomí, že v případě prodlení se splacením jakékoli faktury delším než 45 dní, budou všechny pohledávky za objednatelem postoupeny společností PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA k zahájí jejich vymáhání soudní cestou.
3) Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli faktury, je společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA oprávněna odstoupit od dalších uzavírání smluv o dílo s objednatelem, a to až do okamžiku úplného zaplacení závazku, se kterým je objednatelem v prodlení.
4) Objednatel je povinen uhradit cenu výroby audiovizuálního díla i v případě, že oznámil společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA písemnou formou vady zjištěné ve výsledné podobě audiovizuálního díla a uplatňuje nároky z vad. Pokud společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA dodatečně uzná vady ve výsledné podobě audiovizuálního díla, poskytne objednateli slevu z ceny výroby a vrátí objednateli již zaplacenou finanční částku ve výši odpovídající této poskytnuté slevě. Uvedenou slevu lze uplatnit pouze v případě, že fakturovaná částka byla v plné tabulkové ceně za výrobu a nebyly uplatněny žádné slevy.
5) Slevy na výrobu audiovizuálního díla nelze sčítat v případě, kdy objednatel (především mediální a reklamní agentury) objednává výrobu pro třetí osobu za účelem dosažení vyšší slevy z výroby.
6) V případě, že objednateli byla v Objednávce poskytnuta sleva z ceny výroby audiovizuálního díla, ale poruší-li smluvně sjednané povinnosti a povinnosti vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek, a to zejména dostane-li se do prodlení se zaplacením ceny výroby, společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA má právo požadovat úhradu plné ceny za výrobu, tedy má právo k již vystavené faktuře vystavit objednateli další fakturu na částku ve výši poskytnuté slevy z ceny výroby audiovizuálního díla.
7) Přímé platby ze zahraničí jsou placeny ve volně směnitelné měně v přepočtu dle oficiálního kurzu České národní banky v den fakturace. Bankovní poplatky vyplývající z převodu sjednaných plateb ze zahraničí jsou placeny výlučně Objednatelem a jdou k jeho tíži.

VI. SPOLEČNÁ A KONEČNÁ USTANOVENÍ

1) Společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA má právo ukončit výrobu audiovizuálního díla a smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem po doručení výpovědi v případě, že
– Objednatel je povinen zaplatit cenu předem, nedoloží zaplacení ceny alespoň 3 pracovní dny přede dnem, kdy měla být zahájena výroba audiovizuálního díla,
– Objednatel je v prodlení se splněním závazků na peněžité plnění přesahujícím 10 dnů,
– Objednatel podstatně porušil smlouvu,
– Objednatel nezjednal nápravu nepodstatného porušení smlouvy ve lhůtě stanovené ze strany společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA, přestože byl k tomuto ze strany společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA vyzván.
2) Ustanovení obchodního zákoníku o možnosti odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti zůstávají nedotčena předchozím ujednáním. V případě předčasného ukončení či zrušení smlouvy způsobem vyplývajícím z předchozího odstavce nebo tohoto odstavce, Objednatel zaplatí společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA cenu za provedené plnění a zároveň smluvní pokutu ve výši zbývající části ceny za sjednané plnění.
3) Objednatel je oprávněn od uzavřené smlouvy o výrobě obchodního sdělení před započetím plnění (výroby) odstoupit. Toto odstoupení od smlouvy musí být provedeno pouze v písemné formě.
4) Dojde-li k vypovězení smlouvy o výrobě audiovizuálního díla ze strany objednatele je společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA oprávněna požadovat náhradu škody v podobě stornovacího poplatku. Stornovací poplatek je stanoven z plné ceny výroby a to ve výši 50 %, je-li vypovězení smlouvy ze strany objednatele delší než 15 dnů před zahájením plnění (výroby) a v plné výši ceny výroby pro případ doby kratší než 15 dnů před zahájením výroby audiovizuálního díla. Společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA není oprávněna, po uhrazení stornovacího poplatku, nárokovat po objednateli úhradu náhrady škody související s vypovězením smlouvy.
5) Společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA odpovídá objednateli za prokázané vady výroby audiovizuálního díla a to pouze v případě, kdy byla smlouva porušena významným způsobem. Nedojde-li k jiné vzájemné dohodě, je objednatel oprávněn požadovat pouze opětovné uveřejnění opravné výroby audiovizuálního díla.
6) Objednatel bere na vědomí, že společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA neodpovídá za odchylku ve velikosti audiovizuálního díla v důsledku technologického postupu použitého při výrobě.
7) Pro případ zásahu vyšší moci je společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA zbavena odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody. Nedostatky v plnění ve shora uvedeném rozsahu nejsou považovány za vadné plnění a nemohou být předmětem reklamace.
4) Vzniklé závazky společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA vůči Objednateli na základě smlouvy o výrobě audiovizuálního díla se rozumějí pouze závazky výslovně smlouvou (Objednávkou) stanovené. V případě sporu o existenci dalších závazků se má za to, že žádné další závazky společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA kromě těch, které jsou ve smlouvě (Objednávce) uvedeny, neexistují.
5) Není-li ujednáno ve smlouvě (Objednávce) či v těchto Obchodních podmínkách jinak, není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno právo na náhradu škody (včetně ušlého zisku) v plné výši. Za škodu se považují i dodatečné náklady spojené se zastavením výroby audiovizuálního díla v případě předčasného ukončení či zrušení smlouvy.
6) Před předáním finální podoby vytvořeného audiovizuálního díla a faktury Objednavateli, předchází schvalovací korektura, která formou zaslání náhledu audiovizuálního díla Objednavateli zajišťuje možnost kontroly úplnosti a správnosti výroby a zpracování audiovizuálního díla Objednavatelem. Náhled audiovizuálního díla je Objednavateli předán elektronickou formou (např.: E-mailem, Internetem, FTP úložištěm, atd.). Objednavatel má právo na základě korektury požadovat doplnění či změny ve zpracování audiovizuálního díla, avšak maximálně v rozsahu 20 % celkového zpracování. V případě, že objednavatel požaduje rozsáhlé změny ve zpracování a výrobě audiovizuálního díla, které jsou v rozporu s původním ujednáním, má právo společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA požadovat doplacení nadstandardních služeb.
7) Objednavatel má právo na jednu bezplatnou schvalovací korekturu. V případě kdy Objednavatel požaduje opakované korektury a neustálé změny, lišící se od původní dohody ve zpracování a výrobě audiovizuálního díla, má právo společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA požadovat doplacení nadstandardních služeb.
8) Objednavatel má povinnost reagovat společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA (písemně nebo mailem) na zaslanou korekturu nejpozději do 48 hodin od termínu odeslání korektury audiovizuálního díla od výrobce. V případě, že Objednavatel nemůže korekturu provést, deleguje tuto povinnost na jinou osobu a o tomto bude (písemně, E-mailem) informovat společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA nejpozději při zahájení výroby audiovizuálního díla, včetně dodání informací o kontaktech (E-mail, telefon) na pověřenou osobu. Pokud Objednavatel nebude v uvedené lhůtě (do 48 hodin od odeslání korektury) na schvalovací korekturu reagovat, bude společnost PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA považovat korekturu za schválenou.
9) Pokud není ve smlouvě (Objednávce) o výrobě audiovizuálního díla ujednáno jinak, nejsou tyto Obchodní podmínky z technických důvodů připojovány ke smlouvě (Objednávce) jako příloha, jsou však její nedílnou součástí.
10) Smlouva o výrobě audiovizuálního díla, není-li ujednáno či v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, může být měněna a doplňována pouze písemnou dohodou.
11) Oznámení společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA adresovaná Objednateli musí mít minimálně formu E-mailové zprávy, není-li smlouvou (Objednávkou) či těmito Obchodními podmínkami stanoveno jinak.
12) Neplatnost jednotlivého ujednání smlouvy o výrobě audiovizuálního díla nezakládá neplatnost smlouvy jako celé. Obě smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání nahradit takovým platným ujednáním, které co nejpřesněji odpovídá obsahu a účelu původního ujednání.
13) Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotovovány v českém jazyce.
14) Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě, že je přítomen mezinárodní prvek, smluvní strany sjednávají pro spory ze smluv o výrobě audiovizuálního díla – obchodních sdělení či v souvislosti s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich platnost či následky neplatnosti, výlučnou jurisdikci soudů České republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má společnosti PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA sídlo.
15) Obě smluvní strany si přečetly tyto Obchodní podmínky, jsou s nimi srozuměny a souhlasí s tím, že je budou dodržovat.
16) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2013.


V Praze dne 1.1.2013.